Utrzymanie terenów zielonych

- koszenie wielkopowierzchniowe trawników miast,

- całoroczne ukwiecenie miast,

- wycinka drzew,

- pielęgnacje drzew i krzewów m.in pod nadzorem konserwatora zabytków,

- utrzymanie czystości i zieleni na obiektach państwowych i firm prywatnych,

- prace przy zieleni w rezerwatach przyrody

- mechaniczne karczowanie działek prywatnych i nieużytków rolnych,